Branding

افراد در شرایط غیر عادی، توانایی حل مسئله بهتری دارند
03 ژانویه 2020

افراد در شرایط غیر عادی، توانایی حل مسئله بهتری دارند

Written by

پرفسور اندرو جاروسز[1] از دانشگاه ایالتی می سی سی پی[2] و همکارانش کوکتل های ودکا-کارنبری برای 20 هدف مرد سرو کردند تا سطح الکل خون انها به سطح قانونی مستی رسید و به هر کدام مجموعه ای از کلمات  مرتبط با مشکل دادند تا آن را حل کنند. نه تنها افراد مست ، جواب های صحیح بیشتری را نسبت به گروه کنترل هوشیار درباره همان وظیفه داند ، بلکه سریعتر از آنها نیز به راه حل رسیدند. پس در نتیجه افراد مست در حل مسائل خلاقانه بهتر عمل می کنند.

افراد در شرایط غیر عادی، توانایی حل مسئله بهتری دارند
03 ژانویه 2020

افراد در شرایط غیر عادی، توانایی حل مسئله بهتری دارند

Written by

پرفسور اندرو جاروسز[1] از دانشگاه ایالتی می سی سی پی[2] و همکارانش کوکتل های ودکا-کارنبری برای 20 هدف مرد سرو کردند تا سطح الکل خون انها به سطح قانونی مستی رسید و به هر کدام مجموعه ای از کلمات  مرتبط با مشکل دادند تا آن را حل کنند. نه تنها افراد مست ، جواب های صحیح بیشتری را نسبت به گروه کنترل هوشیار درباره همان وظیفه داند ، بلکه سریعتر از آنها نیز به راه حل رسیدند. پس در نتیجه افراد مست در حل مسائل خلاقانه بهتر عمل می کنند.

افراد در شرایط غیر عادی، توانایی حل مسئله بهتری دارند
03 ژانویه 2020

افراد در شرایط غیر عادی، توانایی حل مسئله بهتری دارند

Written by

پرفسور اندرو جاروسز[1] از دانشگاه ایالتی می سی سی پی[2] و همکارانش کوکتل های ودکا-کارنبری برای 20 هدف مرد سرو کردند تا سطح الکل خون انها به سطح قانونی مستی رسید و به هر کدام مجموعه ای از کلمات  مرتبط با مشکل دادند تا آن را حل کنند. نه تنها افراد مست ، جواب های صحیح بیشتری را نسبت به گروه کنترل هوشیار درباره همان وظیفه داند ، بلکه سریعتر از آنها نیز به راه حل رسیدند. پس در نتیجه افراد مست در حل مسائل خلاقانه بهتر عمل می کنند.

افراد در شرایط غیر عادی، توانایی حل مسئله بهتری دارند
01 ژانویه 2020

افراد در شرایط غیر عادی، توانایی حل مسئله بهتری دارند

Written by

پرفسور اندرو جاروسز[1] از دانشگاه ایالتی می سی سی پی[2] و همکارانش کوکتل های ودکا-کارنبری برای 20 هدف مرد سرو کردند تا سطح الکل خون انها به سطح قانونی مستی رسید و به هر کدام مجموعه ای از کلمات  مرتبط با مشکل دادند تا آن را حل کنند. نه تنها افراد مست ، جواب های صحیح بیشتری را نسبت به گروه کنترل هوشیار درباره همان وظیفه داند ، بلکه سریعتر از آنها نیز به راه حل رسیدند. پس در نتیجه افراد مست در حل مسائل خلاقانه بهتر عمل می کنند.

GIFT CARD

GIFT YOUR FAMILY & FRIENDS

33% INSTANT OFF

ALSO GET FREE DELIVERY

GET $50 BACK

INVITE YOUR FRIEND CIRCLE